هر پنج ساعت پرواز،یک عکس opg


هر پنج ساعت پرواز،یک عکس opg

 

 میزان اشعه دریافتی  از کلیشه ها تک دندان معادل یک روز اشعه دریافتی از محیط میباشد.

میزان اشعه دریافتی از تصاویر پانورامیک معادل حدود ۴ روز اشعه محیطی است.

 این مقدار، با اشعه دریافتی در یک پرواز ۵ ساعته هواپیما برابرمیباشد .

با توجه به متن موجود در خصوص بانوان باردار در کلیشه های رادیولوژی فک و صورت، اصول و تعداد کلیشه ها کاملا مشابه سایر افراد می باشد.

 

 

 

منبع :

White and Pharoah's ۲۰۱۹ ORAL RADIO Principles and Interpretation ۸th EDITION