حفاظ تیرویید

 

حفاظ تیرویید (Thyroid Shield)، پوششی سربی است که معمولا بهنگام تهیه کلیشه های داخل دهانی از آن استفاده میشود. 

درصورت استفاده از آن در تصاویر پانورامیک، تصویر لایه سربی به میزان کم تا زیاد روی فک پایین و برخی دندانهای فک پایین میآید و کلیشه را مخدوش میکند.