راهنمای پزشکان

همکاران محترم ضمن خوش آمد گویی به اطلاع میرساند:

کلیه تصاویر بیماران ارجاعی شما به مدت دوماه درسایت موجود میباشد.

شما میتوانید تمام یا بخشی از این تصاویر را ذخیرهنمایید.

میتوانید دنسیتی تصاویررا تغییر داده و نواحی موردنظر خود را بهتر مشاهده نمایید.

میتوانید از آپشن بزرگنمایی استفاده نمایید و همچنین پرینت کاغذی از تصاویر تهیه نمایید.