هر پنج ساعت پرواز،یک عکس opg

 

 میزان اشعه دریافتی  از کلیشه ها تک دندان معادل یک روز اشعه دریافتی از محیط میباشد.

میزان اشعه دریافتی از تصاویر پانورامیک معادل حدود ۴ روز اشعه محیطی است.

 این مقدار، با اشعه دریافتی در یک پرواز ۵ ساعته هواپیما برابرمیباشد .

با توجه به متن موجود در خصوص بانوان باردار در کلیشه های رادیولوژی فک و صورت، اصول و تعداد کلیشه ها کاملا مشابه سایر افراد می باشد.

 

 

 

منبع :

White and Pharoah's ۲۰۱۹ ORAL RADIO Principles and Interpretation ۸th EDITION