نقاط ضعف تصاویر پانورامیک

دو مورد از نقاط ضعف تصاویر پانورامیک عبارتند از:

1-وضوح و رزولوشن کمتر نسبت به تصاویر داخل دهان

2-ایجاد اورلب  در تصاویر دندانهای پرمولر(Overlap)

  • یک تصویر پانورامیک، بعلاوه کلیشه های بایت وینگ می تواند نمای کاملی ارائه نماید

White and Pharoah's ۲۰۱۹ ORAL RADIO Principles and Interpretation ۸th EDITION