نکته های بیمه ای

در مرکز رادیولوژی تخصصی دهان،فک،و صورت دکتر کاووسی ،طرف قرارداد با بیمه های  تامین اجتماعی ، خدمات درمانی (به جز بیمه سلامت همگانی) نیروهای مسلح، هستیم و برای سایر بیمه ها قبض پرداختی معتبر صادر می شود.

چند نکته در مورد نسخه ها که بدین شرح میباشد:

نسخه های تامین اجتماعی  از تاریخ ویزیت تا یک ماه مهلت برای گرفتن عکس دارند،

و نسخه های خدمات درمانی و نیروهای مسلح تا آخر همان ماهی که نسخه نوشته شده باشد

،مگر این که تاریخ نسخه از بیستو پنجم به بعد ماه باشد که در این صورت در ماه بعد هم قابل پذیرش می باشند

و اما  عکس های CBCT  پوشش بیمه ای ندارند و آزاد می باشد،ولی بیمه های تکمیلی در صورت پوشش پرداخت میکنند.