درباره ما

با عنایت پروردگار ، مرکز رادیولوژی دهان و فک و صورت دکتر کاوسی در سال 1386 افتتاح گردید وتا کنون با رعایت استانداردهای روز بین المللی مشغول به ارایه خدمت میباشد.